Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti putovanja

NOVA DISTRIBUCIJA d.o.o., turistička agencije

 UVJETI PUTOVANJA

SADRŽAJ USLUGA „NOVA DISTRIBUCIJA d.o.o., turistička agencija“ (u nastavku agencija) kao organizator turističkog aranžmana putovanja ili drugih turističkih usluga jamči provedbu programa prema opisu sadržaja datom za svaki aranžman.

PRIJAVE I UPLATE

Prilikom prijave za aranžman uplaćuje se 30% vrijednosti aranžmana ukoliko u programu nije drugačije naznačeno. Razlika do pune vrijednosti svih usluga uplaćuje se najkasnije 15 dana prije puta ili početka usluge. Prijava i upis za turistički aranžman je punovaljan tek nakon uplate navedene akontacije.

 

CIJENA ARANŽMANA

Kod svih kataloga, tiskanih i objavljenih ponuda naznačene su cijene aranžmana ili usluga. Agencija ima pravo mijenjati cijenu aranžmana u slučaju: a) ako dođe do promjene tečajne valute u odnosu tečaja na snazi u vrijeme kalkuliranja aranžmana ili usluga. b) ako dođe do promjene cijene prijevoza za avion, autobus, vlak ili drugo prijevozno sredstvo ukalkulirano u aranžman. c) ako je broj prijavljenih putnika manji od minimuma koji objavljena cijena pokriva, a prijavljene osobe žele realizaciju aranžmana i s manjim brojem prijavljenih. Za ovakva povećanja cijena nije potrebna suglasnost kupca. Međutim ako povišenje prijeđe 10% cijene aranžmana kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu, a uplaćeni iznos će mu biti vraćen.

 

KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJA

Hoteli i ostali objekti koji se koriste u aranžmanu označeni su kategorijama prema propisima pojedine zemlje.

PROMJENA PROGRAMA

Agencija ima pravo promijeniti program ako su nastale posebne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti: rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencija državnih vlasti i sl. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo upotrebom objekata više ili iste kategorije i to na teret organizatora putovanja. Ako se u programu dogode bitne izmjene i bez opravdanog razloga, agencija će u cjelini vratiti kupcu iznos primljenog novca ako bi isti odustao od aranžmana prije početka usluge. Ako bitne promjene nastanu za vrijeme trajanja aranžmana putnik snosi troškove ostvarenih usluga do trenutka odustajanja.

PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Agencija može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja aranžmana nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći niti otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja i prodaje, bile opravdani razlog agenciji da program ne objavljuje i ne prodaje. Agencija može otkazati aranžman i kada se ne sakupi minimalan broj učesnika predviđen za pojedine vrste aranžmana: – za aranžmane posebnim unajmljenim avionom (charter let) 80% popunjenosti kapaciteta aviona – za aranžmane autobusom 35 putnika – IT aranžman redovnom linijom zrakoplova 20 putnika – za aranžman vlakom prema uvjetima objavljenim uz cijenu aranžmana. Agencija je dužna o tome obavijestiti sve kupce najmanje 5 dana prije početka putovanja. U ovim slučajevima agencija nema obvezu nadoknaditi štetu kupcima, nego će kupcima vratiti primljeni iznos u cjelini. Ako organizator prekine započeti aranžman ima pravo na pravičnu naknadu svih ostvarenih troškova za usluge i poslovanje, a poduzet će i nužne mjere za zaštitu interesa kupaca.

 

ODUSTAJANJE POJEDINCA

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje ili aranžman potrebno je da to učini pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za primjenu obračuna troškova otkaza i to: – do 30 dana prije početka korištenja aranžmana obustavit će se 5% cijene aranžmana po osobi – od 29 do 22 dana obustavit će se 25% cijene aranžmana po osobi – od 21 do 15 dana obustavit će se 35% cijene aranžmana po osobi – od 14 do 8 dana obustavit će se 50% cijene aranžmana po osobi – od 7 do 0 dana obustavit će se 80% cijene aranžmana. Nedolazak na mjesto korištenja usluge ili nedolazak na mjesto odlaska povlači sa sobom zadržavanje cijene kompletnog aranžmana. Ako stvarni troškovi organizatora prelaze iznos utvrđen gornjim postocima, organizator ima pravo isti povećati do visine stvarnih troškova. U slučaju otkaza potvrđene rezervacije na upit, organizator ima pravo isti povećati do visine stvarnih troškova. U slučaju otkaza potvrđene rezervacije na upit, organizator će zaračunavati troškove otkaza do 10% cijene aranžmana po osobi. Promjena termina putovanja smatrati će se odustajanjem od putovanja odnosno ugovora. U slučaju da kupac koji otkazuje aranžman nađe zamjenu za svoje knjiženje kroz prijavu druge osobe putem njegova posredovanja ne naplaćuju mu se troškovi otkaza. Od ovog se izuzima smrt u najužoj obitelji, neplanirane vojne obveze dokumentirane vojnim pozivom ili odlazak putnika u bolnicu što mora dokumentirati bolničkom dokumentacijom. U takvim slučajevima kupac ne plaća odštetu prema navedenoj ljestvici već samo naknadu za otkazivanje ugovora, tj. od 29 do 16 dana prije početka putovanja 5% od cijene aranžmana po osobi a otkaz od 15 dana do dana početka aranžmana 10% cijene po osobi.

ODUSTAJANJE GRUPE

Ugovor s organiziranom grupom smatra se punovažnom uplatom prve rate akontacije. Svaki otkaz ugovora povlači za sobom odštetu agenciji u iznosu: – odustajanje do 45 dana prije puta 20% – odustajanje 44 do 15 dana prije puta 35% – odustajanje 15 dana prije puta 85%. Postoci se oduzimaju od ukupne cijene aranžmana po osobi. Ostali uvjeti koji nisu u „Uvjetima putovanja“ reguliraju se programom putovanja ili ugovorom.

OBVEZE PUTNIKA ILI KORISNIKA ARANŽMANA

Putnik ili korisnik aranžmana je dužan: brinuti se da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima naše zemlje kao i zemlje u koje putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima. Putnik je dužan: pridržavati se uputa AGENCIJE ili njezinog vodiča,  te se pridržavati dogovorenog vremena za realizaciju pojedinih usluga u toku aranžmana. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara agenciji za učinjenu štetu, a agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju mogao trpjeti putnik. Putnik je dužan čuvati primljene prijevozne isprave te je odgovoran za eventualan gubitak istih. Primljene vauchere AGENCIJE putnik je dužan predati davaocu usluga po dolasku.

 

PRTLJAGA

U charter zrakoplovnom prijevozu besplatno se prevozi 15 kg prtljage po osobi a u redovnom zrakoplovnom prijevozu (turistička klasa) 20 kg. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na rizik putnika i preporučuje se osigurati je u osiguravajućem društvu. Agencija ne odgovara za izgubljenu ili uništenu prtljagu kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu. U slučaju gubitka prtljage putnik treba na licu mjesta načiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Agencija može posredovati između putnika i prijevoznika bez materijalnih obveza prema bilo kojem od njih.

 

POČINJENE ŠTETE

Svu počinjenu štetu od strane putnika u autobusu, hotelu i slično za vrijeme trajanja aranžmana podmiruje putnik počinilac, a na osnovu izvršenog uvida počinioca i oštećenog.

ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA

Za putovanja u pojedine zemlje prema propisima Svjetske Zdravstvene organizacije, putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obavezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju te ne može biti razlogom raskida ugovora ukoliko nije kontraindicirano putnikovu zdravlju: u tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Putnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu i usluge u zemlji i inozemstvu u obimu i na način utvrđen propisima nadležnog zdravstvenog osiguranja. Putnik je dužan upoznati se s propisima osiguranja prije polaska na put. Agencija ne preuzima odgovornost za moguće športske povrede prilikom odvijanja programa koji uključuje sportsku aktivnost. Zdravstveni status korisnici programa provjeravaju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi i na vlastitu odgovornost sudjeluju u programu. Putnici koji imaju određenih zdravstvenih problema fizičkog ili psihičkog karaktera (epilepsija, dijabetes, srčane aritmije…) dužni su obavijestiti organizatora puta.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Ako bi usluge iz programa bile nepotpune ili nekvalitetne, putnik može zahtijevati srazmjerno obeštećenje uz predočenje pismenog prigovora prema sljedećem postupku: – odmah na licu mjesta reklamira neodgovarajuću slugu kod predstavnika organizatora, a ako istog nema kod davaoca usluge. Ako uzrok prigovora ne bi bio uklonjen, putnik u tom slučaju sastavlja pismeni zapisnik – po povratku s puta, a najkasnije u roku 8 dana, predaje pismeni prigovor agenciji ili prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman uz prilog zapisnika i eventualne račune za dodatne troškove – agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu ili sjedištu agencije – dok agencija ne donese rješenje na prigovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudskih ustanova ili davanja informacija u glasilima javnog informiranja. Naknada po prigovoru moguća je najviše do iznosa cijene aranžmana. Ovim se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete. „Uvjeti putovanja“ AGENCIJE sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s agencijom.

NADLEŽNOST SUDA

Kupcu aranžmana pripada pravo reklamacije kod organizatora programa. Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora pripada mu pravo sudskog arbitriranja kod suda u Dubrovniku.


NOVA DISTRIBUCIJA d.o.o., turistička agencija

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs